Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

GLIWICKA INICJATYWA LOKALNA

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam do podjęcia wspólnych działań w zakresie polepszenia zagospodarowania Państwa otoczenia, które na Państwa wniosek mogą zostać zrealizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Pragnę Państwu przekazać poniżej założenia do projektu zaprezentowane podczas spotkania Prezydenta Miasta Gliwice
z Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych, które odbyło się w Ratuszu w dniu 01.07.2021 r.

 

Aspekty techniczne oraz organizacyjne Państwa proponowanych wniosków zostaną omówione podczas planowanych w najbliższym czasie bezpośrednich spotkań
w grupach.

 

Ponadto, w zakładce „ważne linki” na stronie internetowej Naszej Spółdzielni został zamieszczony link przekieruwujący bezpośrednio do źródła informacji w tym zakresie, tj. na stronę Urzędu Miejskiego Gliwice informującego szczegółowo o podstawach prawnych oraz wniosku.

 

GLIWICKA INICJATYWA LOKALNA

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 • wspólne realizowanie zadań przez wnioskodawcę i miasto

 • wkład własny wnioskodawcy: rzeczowy, finansowy, praca społeczna

 • na 2022 r. Prezydent Miasta przewidział kwotę 1 670 000 zł

 • W przeciwieństwie do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego – w inicjatywie lokalnej grunty, na których będzie realizowane zadanie, nie muszą być we władaniu miasta.

 • Inicjatywa to nie dotacja. Miasto nie przekaże wnioskodawcy pieniędzy. Każdy będzie odpowiadał za swoją część wydatków (miasto i wnioskodawca).

 • Miasto i wnioskodawca podpiszą umowę, wspólnie opracują kosztorys
  i harmonogram.

 
 

ISTOTNE KRYTERIA FORMALNE:

 • Wnioski muszą się mieścić w katalogu zadań wskazanych w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w kompetencjach samorządu miasta Gliwice.

 • Wnioski muszą być zaopiniowane przez właściwą miejscowo dla obszaru realizacji zadania Radę Dzielnicy, o ile została utworzona.

 • Do wniosków o realizację zadań na terenie nieruchomości niepozostających we władaniu miasta Gliwice należy dołączyć oświadczenie władającego nieruchomością, zobowiązujące do utrzymania trwałości rzeczowych efektów projektu we własnym zakresie i na własny koszt przez min. 3 lata.

 • Wnioski dotyczące budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej muszą dotyczyć nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice.

 
 

Jak mogą się zaangażować SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ?

I przypadek

Mieszkaniec Gliwic (np. członek spółdzielni) chce zgłosić inicjatywę i zrealizować ją na terenie spółdzielni ->

 • Spółdzielnia składa oświadczenie o utrzymaniu trwałości efektów przez co najmniej 3 lata.

II przypadek

Spółdzielnia jest partnerem mieszkańca, który zgłasza inicjatywę i chce ją zrealizować na terenie spółdzielni ->

 • Spółdzielnia jest stroną umowy.

 • Spółdzielnia wnosi wkład w realizację inicjatywy (rzeczowy, finansowy, pracy społecznej).

 • Spółdzielnia składa oświadczenie o utrzymaniu trwałości efektów przez co najmniej 3 lata.

 

 

RODZAJE ZADAŃ I ZAPLANOWANE KWOTY

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury

1 500 000 zł

kultura i sztuka

20 000 zł

edukacja, oświata i wychowanie

20 000 zł

sport i turystyka

20 000 zł

ochrona przyrody, w tym zieleni

50 000 zł

porządek i bezpieczeństwo publiczne

10 000 zł

rewitalizacja

50 000 zł

 

Aby wniosek miał szansę na realizację, musi uzyskać 60 punktów. Jak to zrobić?

Przykład nr 1 – wersja minimum: REMONT DROGI

świadczenia rzeczowe – 5% wszystkich kosztów

10 PUNKTÓW

wkład finansowy – 20% wszystkich kosztów

50 PUNKTÓW

 

Podobnie będzie przy: budowie, rozbudowie dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie pn. „Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice – zmiana nawierzchni na
ul. Jasińskiego”.

Zrealizowano odcinek o długości 140 m. Koszt: 284.666,67 zł.

Wkład finansowy wnioskodawcy musiałby wynieść: 56.933,33 zł

Świadczenia rzeczowe na kwotę: 14.233,33 zł

Odcinek 300 m bieżących, zmiana nawierzchni jezdni i chodnika – planowany koszt realizacji: 610.000,00 zł

Wkład wnioskodawcy musiałby wynieść: 122.000 zł

Świadczenia rzeczowe na kwotę: 30.500 zł

 

Przykład nr 1 – większe zaangażowanie: REMONT DROGI

wkład finansowy – 20% wszystkich kosztów

50 PUNKTÓW

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień lub pozwoleń

15 PUNKTÓW

inne świadczenia pracy społecznej– 5% wszystkich kosztów

10 PUNKTÓW

świadczenia rzeczowe – 5% wszystkich kosztów

10 PUNKTÓW

 

Przy koszcie zadania: 284.666,67 zł – wkład finansowy wnioskodawcy musiałby wynieść: 56.933,33 zł.

Świadczenie pracy społecznej – minimalna stawka za roboczogodzinę to 23,43 zł. Potrzebujemy 14.233,33 zł (ok. 600 h pracy). Należy pamiętać, że w realizację zadania angażujemy wielu pracowników (sekretariat, księgowość, specjaliści itd. – wszystko to warto i należy wycenić).

Świadczenia rzeczowe na kwotę: 14.233,33 zł

 

Przykład nr 2 – wersja minimum: PLAC ZABAW

wykonanie prac na rzecz utworzenia lub modernizacji placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, boisk, ścieżek pieszych i rowerowych w miejscach publicznie dostępnych

15 PUNKTÓW

udostępnienie terenu w celu wykonania prac

30 PUNKTÓW

wkład finansowy – 10% wszystkich kosztów

15 PUNKTÓW

 

Przykład: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36

Przy koszcie zadania: 80.000,00 zł.

Wkład finansowy wnioskodawcy musiałby wynieść: 8.000,00 zł. Musi on także wykonać konkretne, zadeklarowane prace.

 

Przykład nr 2 – większe zaangażowanie: PLAC ZABAW

wykonanie prac na rzecz utworzenia lub modernizacji placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, boisk, ścieżek pieszych i rowerowych w miejscach publicznie dostępnych

15 PUNKTÓW

inne świadczenia pracy społecznej (np. uporządkowanie terenu) – 5% wszystkich kosztów

10 PUNKTÓW

udostępnienie terenu w celu wykonania prac

30 PUNKTÓW

wkład finansowy – 20% wszystkich kosztów

25 PUNKTÓW

wkład rzeczowy – np. ławki na plac zabaw – 5% wszystkich kosztów

5 PUNKTÓW

 

Przykład: Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ul. Hutniczej. Koszt zadania: 320.000,00 zł.

Wkład finansowy wnioskodawcy musiałby wynieść: 64.000,00 zł

Świadczenie pracy społecznej – min. stawka za roboczogodzinę to 23,43 zł. Potrzebujemy 16.000,00 zł = ok. 680 h pracy (10 pkt), wykonanie prac zadeklarowanych w pierwszym kryterium – 15 pkt.

Świadczenia rzeczowe na kwotę: 16.000,00 zł

 

Przykład nr 3 – wersja minimum: NASADZENIA

wykonanie prac dotyczących nasadzeń drzew i krzewów lub innych prac na rzecz poprawy zieleni w miejscach publicznie dostępnych

30 PUNKTÓW

udostępnienie terenu w celu wykonania prac

30 PUNKTÓW

Przykładowy koszt nasadzeń to 6.200,00 zł. Wkład finansowy wnioskodawcy wynosi 0 zł, natomiast musi on w tym przypadku wykonać konkretne prace związane z nasadzeniem drzew i/lub krzewów.

Przykład nr 3 – większe zaangażowanie: NASADZENIA

wykonanie nasadzeń drzew i krzewów lub innych prac na rzecz poprawy zieleni w miejscach publicznie dostępnych

30 PUNKTÓW

udostępnienie terenu w celu wykonania prac

30 PUNKTÓW

wkład finansowy – 20% wszystkich kosztów

25 PUNKTÓW

 

Jeśli koszt nasadzeń wyniesie łącznie 12.000 zł, to wkład finansowy wnioskodawcy

musiałby wynieść: 2.400 zł. Konieczne jest także wykonanie prac związanych z nasadzeniami.

itp.

 

Do realizacji kierowane będą wnioski, które otrzymały ocenę pozytywną, uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i mieszczą się w puli środków, które można przeznaczyć na realizację zadań w danym zakresie.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów dla dwóch wniosków, jeśli nie ma możliwości sfinansowania obydwu, kierowany do realizacji jest wniosek, który został złożony pierwszy.


 
 
Skip to content