Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Przetarg pisemny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 34-36, w pasażu handlowo – usługowym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 34-36, w pasażu handlowo – usługowym, o powierzchni użytkowej lokalu 4,20 m2
bez bezpośredniego dostępu do węzła sanitarnego, oraz aktualnie nieistniejącym niezależnym wejściem do lokalu – możliwym do wykonania.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zapraszamy do składania ofert na miesięczną stawkę czynszu najmu w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:
“ Przetarg na najem lokalu o powierzchni 4,20 m2 oraz podaniem na zamkniętej kopercie nr telefonu kontaktowego.

Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 22,00 zł netto za m2.

Wybór najemcy uwarunkowany jest uzyskaniem najwyższej zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu najmu.

W przypadku dwóch lub więcej złożonych ofert w równej, najwyższej stawce, przeprowadzona zostanie druga tura przetargu między ww. oferentami.

Przetargotwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w dniu 22.06.2021 r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek”
w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 36 B,
o godzinie 10:00 wyłącznie, w obecności powołanej komisji przetargowej, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane COVID-19. 

Wszyscy uczestnicy przetargu niezwłocznie po otwarciu kopert przez komisję przetargową w wyznaczonym ww. dniu i godzinie, zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku przetargu. Uczestnik wyłoniony w drodze przetargu jako najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy najmu lokalu
w siedzibie Spółdzielni, w terminie nie późniejszym niż do 30.06.2021 r., o godzinie ustalonej telefonicznie pod nr tel. 603 492 895, i z terminem rozpoczęcia jej obowiązywania nie późniejszym niż od 01.07.2021 r. oraz do wpłacenia kaucji w wysokości ustalonego w drodze przetargu
1 miesięcznego czynszu brutto, w terminie do
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź zmiany terminu na każdym etapie postępowania, szczególnie
w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu
w planowanym terminie. O ewentualnym przesunięciu terminu przetargu – otwarcia kopert, wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną poinformowane telefonicznie na wskazany na zamkniętej kopercie nr telefonu.
Dodatkowych informacji na temat przetargu, możliwości zobaczenia lokalu
oraz możliwości zapoznania się z projektem umowy najmu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Zielony Zakątek” w Gliwicach pod numerem telefonu 603 492 895.

Skip to content