Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Przetarg pisemny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 34-36

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielony Zakątek

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 34-36, w pasażu handlowo – usługowym, o powierzchni użytkowej lokalu 4,20 m2
bez bezpośredniego dostępu do węzła sanitarnego, oraz aktualnie nieistniejącym niezależnym wejściem do lokalu – możliwym do wykonania.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zapraszamy do składania ofert na miesięczną stawkę czynszu najmu w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: “ Przetarg na najem lokalu o powierzchni 4,20 m2 ” oraz podaniem na zamkniętej kopercie nr telefonu kontaktowego.

Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 22,00 zł netto za m2.

Wybór najemcy uwarunkowany jest uzyskaniem najwyższej zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu najmu.

W przypadku dwóch lub więcej złożonych ofert w równej, najwyższej stawce, przeprowadzona zostanie druga tura przetargu między ww. oferentami.

 

Przetarg – otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w dniu 05.05.2021r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 36 B, o godzinie 10:30 wyłącznie, w obecności powołanej komisji przetargowej, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane COVID-19 oraz wprowadzonym ograniczeniem w zgromadzeniach publicznych do max. 5 osób uczestniczących Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Wszyscy uczestnicy przetargu niezwłocznie po otwarciu kopert przez komisję przetargową w wyznaczonym ww. dniu i godzinie, zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku przetargu. Uczestnik wyłoniony w drodze przetargu jako najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy najmu lokalu w siedzibie Spółdzielni, w terminie nie późniejszym niż do 11.05.2021r., o godzinie ustalonej telefonicznie pod nr tel. 603 492 895, i z terminem rozpoczęcia jej obowiązywania nie późniejszym niż od 01.06.2021 r. oraz do wpłacenia kaucji w wysokości ustalonego w drodze przetargu 1 miesięcznego czynszu brutto, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź zmiany terminu na każdym etapie postępowania, szczególnie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu w planowanym terminie. O ewentualnym przesunięciu terminu przetargu – otwarcia kopert, wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną poinformowane telefonicznie na wskazany na zamkniętej kopercie nr telefonu.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu, możliwości zobaczenia lokalu oraz możliwości zapoznania się z projektem umowy najmu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Zielony Zakątek” w Gliwicach pod numerem telefonu 603 492 895.

Skip to content