Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 10 w Gliwicach przy ul. Poezji 12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek ” w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 10, o powierzchni użytkowej
59,20 m
2, do którego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 9,17 m2, usytuowanego na trzecim piętrze budynku mieszkalnego położonego w Gliwicach przy ul. Poezji 12 oraz udział
w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynoszący 34/1000 działki nr 886 o pow. 0,1619 ha, dla którego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta
nr GL1G/00108088/4. Lokal będący przedmiotem przetargu aktualnie jest na etapie finalnym remontu. Wszystkie kluczowe prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej zostały zakończone.
Przetarg – otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 22.06.2021 r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach
przy ul. Zygmuntowskiej 36 B, o godzinie
11:00, wyłącznie w obecności powołanej komisji przetargowej, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane COVID-19. Wszyscy uczestnicy przetargu niezwłocznie po otwarciu kopert przez komisję przetargową, w wyznaczonym dniu
i godzinie, zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku przetargu.
W przypadku dwóch lub więcej złożonych ofert w równej, najwyższej stawce, przeprowadzona zostanie druga tura przetargu między
ww. oferentami.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu wynosi 303.800,00 zł. Wylicytowana cena lokalu zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Uczestnikami przetargu mogą być osoby, które wniosą wadium w wysokości 30.000,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach nr 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354 oraz złożą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ Przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego” wraz z podaniem na zamkniętej kopercie nr telefonu kontaktowego w terminie do dnia 21.06.2021 r., pisemną ofertę zawierającą: pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz
z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, bądź nazwy firmy wraz z adresem siedziby oraz
statusem prawnym uczestnika przetargu, a także numeru kontaktowego, oświadczenie o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz treścią ogłoszenia o przetargu
i przyjęciu go bez zastrzeżeń, stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, odpowiednio: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualnie w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu należy wskazać numer KRS lub NIP. W przypadku reprezentacji osób fizycznych do dokonywania czynności przetargowych należy przedłożyć pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem. Powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, jeżeli nie zostanie złożone oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub dokument zniesienia
wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku reprezentacji osób prawnych konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub jeżeli upoważnienie wynika wprost z załączonego dokumentu np. wypisu z KRS należy podać dane osoby, która będzie występować w imieniu uczestnika przetargu. Do przetargu mogą zostać dopuszczone podmioty zamierzające nabyć nieruchomość na współwłasność. W powyższym przypadku warunki opisane powyżej muszą zostać spełnione przez wszystkie strony zainteresowane uczestnictwem w przetargu, a także za wpłatę wadium odpowiadają solidarnie wszyscy zainteresowani. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego. Organizator zawiadomi podmiot, który wygra przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium od pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium. Koszty ryczałtowe z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia zostały wliczone w cenę wywoławczą. Uczestnik, który wygra przetarg będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że za termin zapłaty uznaje
się datę wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz wypisy ). Brak zapłaty, bądź zapłata po wskazanym terminie lub niestawienie się w wyznaczonym miejscu i czasie zawarcia umowy poczytuje się jako uchylenie się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź zmiany terminu na każdym etapie postępowania, szczególnie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu w planowanym terminie. O ewentualnym przesunięciu terminu przetargu – otwarcia kopert, wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną poinformowane telefonicznie na wskazany na zamkniętej kopercie nr telefonu. Dodatkowych informacji na temat nieruchomości, oględzin oraz przetargu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach, pod numerem telefonu 603 492 895.

 

Skip to content