Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielony Zakątek

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego wraz z gruntem wokół, usytuowanego w Gliwicach, pomiędzy ul. Zygmuntowską a ul. Satyryków. Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu najmu murowanego lokalu handlowo – usługowego, o powierzchni użytkowej 26,45 m2 oraz terenu wokół lokalu o powierzchni 85 m2. Aktualnie ww. lokal nie posiada bezpośredniego dostępu do węzła sanitarnego, przy czym docelowo przewiduje się jego przyłączenie do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez PWiK w Gliwicach.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zapraszamy do składania ofert na miesięczną stawkę czynszu najmu w zamkniętych kopertach z dopiskiem:


Przetarg na najem lokalu użytkowego wraz z gruntem wokół” oraz podaniem na zamkniętej kopercie nr telefonu kontaktowego.

Minimalna miesięczna stawka czynszu najmu wynosi 750,00 zł netto .

Wybór najemcy uwarunkowany jest uzyskaniem najwyższej zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu najmu.

W przypadku dwóch lub więcej złożonych ofert w równej, najwyższej stawce, przeprowadzona zostanie druga tura przetargu między ww. oferentami.

 

Przetarg otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 05.05.2021r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 36 B, o godzinie 10:00, wyłącznie w obecności powołanej komisji przetargowej, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane COVID-19 oraz wprowadzonym ograniczeniem w zgromadzeniach publicznych do max. 5 osób uczestniczących Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Wszyscy uczestnicy przetargu niezwłocznie po otwarciu kopert przez komisję przetargową w wyznaczonym dniu i godzinie zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku przetargu. Uczestnik wyłoniony w drodze przetargu jako najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy najmu lokalu w siedzibie Spółdzielni, w terminie nie późniejszym niż do dnia 11.05.2021r., o godzinie ustalonej telefonicznie pod nr tel. 603 492 895 i z terminem rozpoczęcia jej obowiązywania nie późniejszym niż od 01.06.2021 r. oraz do wpłacenia kaucji w wysokości ustalonego w drodze przetargu 1 miesięcznego czynszu brutto w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź zmiany terminu na każdym etapie postępowania, szczególnie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu w planowanym terminie. O ewentualnym przesunięciu terminu przetargu

– otwarcia kopert, wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną poinformowane telefonicznie na wskazany na zamkniętej kopercie nr telefonu.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu, możliwości zobaczenia lokalu oraz możliwości zapoznania się z projektem umowy najmu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zielony Zakątek” w Gliwicach pod numerem telefonu 603 492 895.

 

Skip to content