Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działki oznaczone nr ewidencyjnymi 850, 851, 852 i 1239 położonej w Gliwicach przy ul. Wazów – obręb Przyszówka,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
obejmującej działki
oznaczone nr ewidencyjnymi 850, 851,  852 i 1239, o łącznej powierzchni 0,0542 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Wazów – obręb Przyszówka, dla której Sąd Rejonowy
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00031239/7.
Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Gliwice, zgodnie z którego postanowieniami wchodzą one w linie rozgraniczające przeznaczeń oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami – dla działek 850, 851 oraz 1239: 75 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla działki 852: 64 KD – tereny komunikacji istniejącej i modernizowanej oraz projektowanej – istniejące ulice dojazdowe.

Przetarg – otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty, odbędzie się w dniu 22.06.2021 r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach,
przy ul. Zygmuntowskiej 36 B, o godzinie
10:30 wyłącznie w obecności powołanej komisji przetargowej, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane COVID-19. Wszyscy uczestnicy przetargu niezwłocznie po otwarciu kopert przez komisję przetargową, w wyznaczonym dniu i godzinie, zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku przetargu. W przypadku dwóch lub więcej złożonych ofert w równej, najwyższej stawce, przeprowadzona zostanie druga tura przetargu między ww. oferentami.

Cena wywoławcza netto wynosi 106.254,00 zł. Uczestnikami przetargu mogą być osoby, które wniosą w terminie do dnia 21.06.2021 r. wadium w wysokości 13.000,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej ” Zielony Zakątek” w Gliwicach nr 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354 (terminem wniesienia wadium jest termin uznania rachunku bankowego Spółdzielni) oraz złożą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ” wraz z podaniem na zamkniętej kopercie
nr telefonu kontaktowego,
pisemną ofertę zawierającą: pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, bądź nazwy firmy wraz z adresem siedziby oraz statusem prawnym uczestnika przetargu, a także numeru kontaktowego, oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, oświadczenie
o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń, stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności odpowiednio: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualnie w zgłoszeniu uczestnictwa
w przetargu należy wskazać numer KRS lub NIP. W przypadku reprezentacji osób fizycznych do dokonywania czynności przetargowych należy przedłożyć pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem. Powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, jeżeli nie zostanie złożone oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub dokument zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku reprezentacji osób prawnych konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub jeżeli upoważnienie wynika wprost z załączonego dokumentu np. wypisu z KRS należy podać dane osoby, która będzie występować w imieniu uczestnika przetargu. Do przetargu mogą zostać dopuszczone podmioty zamierzające nabyć nieruchomość na współwłasność. W powyższym przypadku warunki opisane powyżej muszą zostać spełnione przez wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu, a także za wpłatę wadium odpowiadają solidarnie wszyscy zainteresowani. Organizator zawiadomi podmiot, który wygra przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium od pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium. Uczestnik,
który wygra przetarg będzie zobowiązany zapłacić: koszty ryczałtowe z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 1.300,00 zł brutto oraz cenę nabycia nieruchomości nie później,
niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca ( opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz wypisy ). Brak zapłaty bądź zapłata po wskazanym terminie
lub niestawienie się w wyznaczonym miejscu i czasie zawarcia umowy, poczytuje się jako uchylenie się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź zmiany terminu na każdym etapie postępowania, szczególnie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, nie możliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu w planowanym terminie. O ewentualnym przesunięciu terminu przetargu – otwarcia kopert, wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną poinformowane telefonicznie na wskazany na zamkniętej kopercie nr telefonu. Dodatkowych informacji na temat nieruchomości oraz przetargu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zielony Zakątek” w Gliwicach pod numerem telefonu 603 492 895.

Skip to content