Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” z siedzibą przy ul. Zygmuntowskiej 36B, 44-113, adres e-mail: sekretariat@smzielonyzakatek.com,
    ( 32 ) 300-20-53.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6ust 1 b i c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszą Spółdzielnię Mieszkaniową, w tym zawierania i realizacji umów z kontrahentami. Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w stosownych aktach prawnych, w tym w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji zadań statutowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
  8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Skip to content