Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego, usytuowanego w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 34B/4, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o powierzchni 63 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 10,11 m2

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielony Zakątek

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego, usytuowanego w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 34B/4, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o powierzchni 63 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 10,11 m2, wyposażonego
w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. . Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu najmu wskazanego lokalu mieszkalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r., o godzinie 9:30, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 36B. Warunkiem udziału
w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 2.394,00 zł., do dnia 27 maja 2022 r. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli we wskazanym terminie nastąpi uznanie rachunku bankowego Spółdzielni nr 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354.

Minimalna miesięczna stawka czynszu najmu wynosi 1.197,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł .

Wybór najemcy uwarunkowany jest uzyskaniem najwyższej zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu najmu.

Uczestnik wyłoniony w drodze przetargu jako najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy najmu lokalu, w siedzibie Spółdzielni, w terminie nie późniejszym niż do dnia
10 czerwca 2022 r., w godzinie ustalonej telefonicznie pod nr tel. 603-492-895, i z terminem rozpoczęcia jej obowiązywania nie późniejszym niż od 1 lipca 2022 r. r. oraz do wpłacenia kaucji w wysokości ustalonego w drodze przetargu 2 miesięcznego czynszu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wpłacone wadium zarachowane zostanie na poczet kaucji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni, od dnia 30 maja 2022 r. Za datę zwrotu uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Spółdzielni. Uczestnik wyłoniony w drodze przetargu jako najemca będzie zobowiązany do uiszczania, poza czynszem najmu, pozostałych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, niezależnych od Spółdzielni w łącznej orientacyjnej kwocie 960,00 zł, w zależności od ilości zaliczki na zimną wodę oraz na podgrzanie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu, zmiany jego terminu na każdym etapie postępowania, a także do odstąpienia od zawarcia umowy najmu lub zmiany terminu jej obowiązywania, bez podania przyczyny, które to okoliczności nie rodzą po stronie oferentów żadnych roszczeń wobec Spółdzielni.

Dodatkowych informacji na temat przetargu, możliwości zobaczenia lokalu oraz możliwości zapoznania się z projektem umowy najmu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach, pod numerem telefonu 603-492-895.

Skip to content