Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 63 m2, położonego
w Gliwicach przy ul. Zygmuntowskiej 34B/4

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielony Zakątek

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 63 m2, położonego
w Gliwicach przy ul. Zygmuntowskiej 34B/4, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, do którego przynależny piwnica o powierzchni 10,11 m2, wyposażonego
w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i C.O.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2022 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach przy ul. Zygmuntowskiej 36B o godzinie 11:00

Minimalny miesięczny czynsz najmu wynosi 1197,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby, które w terminie do dnia 02.11.2022 r. wniosą wadium w wysokości 2394,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach nr 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354 oraz złożą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ Przetarg na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmuntowskiej 34B/4” niezbędne dokumenty zawierające:

  • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, bądź nazwy firmy wraz z adresem siedziby oraz statusem prawnym uczestnika przetargu, a także numeru kontaktowego,
  • oświadczenie o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
  • stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać wynajęta w ramach prowadzonej działalności, odpowiednio: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualnie w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu należy wskazać numer KRS lub NIP.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet wymaganej kaucji, która wynosi równowartość wylicytowanego dwumiesięcznego czynszu najmu. Wadium od pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie na wskazany w zgłoszeniu numer rachunku bankowego. Uczestnik wyłoniony w drodze przetargu jako najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy najmu lokalu w siedzibie Spółdzielni w terminie nie późniejszym niż do 15.11.2022 r. i z terminem rozpoczęcia jej obowiązywania nie późniejszym niż od 01.12.2022 r. Niedotrzymanie wskazanego terminu zawarcia umowy najmu poczytuje się jako uchylenie się od jej zawarcia. W takich przypadku wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Wyłoniony w drodze przetargu najemca poza czynszem najmu zobowiązany będzie do uiszczania opłat związanych z korzystaniem z lokalu w łącznej orientacyjnej kwocie 850,00 zł/m-c, w zależności od ilości zaliczki na zimną wodę oraz jej podgrzanie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź zmiany terminu na każdym etapie postępowania, szczególnie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu w planowanym terminie. O ewentualnym przesunięciu terminu przetargu wszystkie osoby, które złożą wymagane dokumenty i wpłacą wadium zostaną poinformowane telefonicznie na wskazany nr kontaktowy.

Dodatkowych informacji na temat przetargu, możliwości zobaczenia lokalu oraz możliwości zapoznania się z projektem umowy najmu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Zielony Zakątek” w Gliwicach pod numerem telefonu 798 100 176.

Skip to content