Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek ” w Gliwicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 48,40 m2, do którego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,70 m2, usytuowanego na trzecim piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Ossolińskich 48 w Gliwicach

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielony Zakątek

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gliwice, dnia 12.09.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek ” w Gliwicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 48,40 m2, do którego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,70 m2, usytuowanego na trzecim piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Ossolińskich 48 w Gliwicach oraz udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynoszący 154/10000 części działki nr 1299 o pow. 0,2883 ha. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2022 r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach przy ul. Zygmuntowskiej 36B, o godzinie 11:00.

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 260.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 2600,00 zł

Wylicytowana cena lokalu zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i obejmuje lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby, które w terminie do dnia 26.09.2022 r. wniosą wadium w wysokości 26.000,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach nr 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354 oraz złożą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego przy
ul. Ossolińskich 48/7
” niezbędne dokumenty zawierające:

  • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, bądź nazwy firmy wraz z adresem siedziby oraz statusem prawnym uczestnika przetargu, a także numeru kontaktowego,
  • oświadczenie o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
  • stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, odpowiednio: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualnie w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu należy wskazać numer KRS lub NIP.

W przypadku reprezentacji osób fizycznych do dokonywania czynności przetargowych należy przedłożyć pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem jak również dopuszcza się sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Spółdzielni. Powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, jeżeli nie zostanie złożone oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub dokument zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku reprezentacji osób prawnych konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub jeżeli upoważnienie wynika wprost z załączonego dokumentu np. wypisu z KRS należy podać dane osoby, która będzie występować w imieniu uczestnika przetargu.

Do przetargu mogą zostać dopuszczone podmioty zamierzające nabyć nieruchomość na współwłasność. W powyższym przypadku warunki opisane powyżej muszą zostać spełnione przez wszystkie strony zainteresowane uczestnictwem w przetargu, a także za wpłatę wadium odpowiadają solidarnie wszyscy zainteresowani.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego. Organizator zawiadomi podmiot, który wygra przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium od pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie na wskazany w zgłoszeniu numer rachunku bankowego. Koszty ryczałtowe z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia zostały wliczone w cenę wywoławczą. Uczestnik, który wygra przetarg będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz wypisy ). Brak zapłaty, bądź zapłata po wskazanym terminie lub niestawienie się w wyznaczonym miejscu i czasie zawarcia umowy poczytuje się jako uchylenie się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Wyłoniony w drodze przetargu właściciel będzie zobowiązany do uiszczania opłat związanych z korzystaniem z lokalu w łącznej orientacyjnej kwocie 850,00 zł/m-c, w zależności od ilości zaliczki na zimną wodę oraz jej podgrzanie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź zmiany terminu na każdym etapie postępowania, szczególnie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu w planowanym terminie. O ewentualnym przesunięciu terminu przetargu wszystkie osoby, które złożą wymagane dokumenty i wpłacą wadium zostaną poinformowane telefonicznie na wskazany nr kontaktowy.

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości, oględzin oraz przetargu udziela Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach pod numerem telefonu 798 100 176.

Skip to content